Allmänna bestämmelser

Allmänna Köp- och leveransvillkor

Konsument

1. Inledning

Dessa köp- och leveransvillkor gäller när du som konsument köper varor och tjänster från Akuta Fönsterhuset i Sverige AB (556937-7202), eller från en av bolagets återförsäljare. Uppgiften om vem du köper från finner du i den offert som du erhållit liksom i den skriftliga beställningen, härefter kallad Beställningen. Den du köper varorna eller tjänsterna från kallas nedan, oavsett om köpet görs från Akuta Fönsterhuset i Sverige AB eller från en återförsäljare, för Leverantören. Den är till Leverantören du skall vända dig med dina frågor och eventuella reklamationer.

För att köpa varor eller tjänster från Leverantören måste du skriftligen godkänna att dessa allmänna villkor gäller för köpet. Om det i Beställningen anges andra villkor som avviker från dessa allmänna köp- och leveransbestämmelser gäller de avvikande bestämmelserna i Beställningen.

 

2. Offert, beställning och kreditupplysning

Inför din beställning har du från Leverantören erhållit en offert, med uppgifter om bland annat vilka varor och tjänster som erbjuds och till vilka priser och villkor. Samma uppgifter återfinner du i beställningen. Mellan parterna bindande avtal kommer till stånd genom ditt och Leverantörens undertecknande av Beställningen.

För att minska risken för kundförluster inhämtar Leverantören, med undantag för då betalning erläggs i förskott, en kreditupplysning på varje kund, vilket vanligen sker i samband med att Leverantören lämnar sin offert. Som kund erhåller du en kopia av den information som lämnats Leverantören av anlitat kreditupplysningsföretag.

 

3. Leverans av varor; undersökning av varorna

I Beställningen angivet leveransdatum är ungefärligt. Leverantören äger företa delleverans. Du ansvarar som kund för att leverantören har tillgång till lämplig lossningsplats på din fastighet. Om leverans inte kan ske på grund av hinder hos dig kommer leveransen att gå i retur, varvid Leverantören kommer att debitera dig en särskild avgift.

Snarast efter leverans måste du kontrollera att emballagen är hela. Om du upptäcker att emballaget är skadat eller har annan anledning att misstänka att varorna är defekta eller på annat sätt felaktiga skall du snarast meddela Leverantören detta.

Såvida Beställningen inte innefattar montering övergår risken för varorna på dig vid leverans.

 

4. När montering ingår i Beställningen

I Beställningen angiven tidsperiod för montering är ungefärlig.

Inför montering av fönster måste du, om inte annat framgår av beställningen, på egen bekostnad ombesörja att fönsterbänkar, gardiner och gardinstänger, persienner, markiser, konsoler och eventuella kabelgenomföringar och dylikt tas bort. Du måste även tillse att det finns fria arbetsytor framför fönstren samt att känsliga golv och annan inredning skyddas mot skador och damm. Arbetsytorna vid fönstren täcks av Leverantören. Vid montering av dörrar och portar gäller motsvarande som vid byte av fönster.

Leverantören är skyldig att utföra all montering fackmässigt och i enlighet med den standard som följer av Svensk Snickeriindustris anvisningar för projektering, montage, skötsel och underhåll av fönster och ytterdörrar.

Omfattningen av monteringsarbetena framgår av Beställningen. Såvida inte annat framgår av beställningen skall följande arbeten inte anses omfattas av Leverantörens åtagande: spånfyllning mot karm, el- och vvs-arbeten, injustering eller andra ventilationsarbeten, reparation av sprickor och skador på fasaden, övermålning av spik- eller skruvhuvuden, färdigmålning, målning av ändträ på smygar och foder. Utvändiga smygar och foder levereras grundmålade, utom ändträ. Grovstädning av arbetsytor ombesörjes av Leverantören.

Om det, när monteringsarbeten påbörjats, framkommer att tilläggsarbeten (t ex reparation av skador på byggnaden, byte av bärande karmar, ombyggnation på grund av konstruktionsfel i byggnaden) bör utföras i samband med monteringen skall Leverantören underrätta dig om detta och begära dina anvis­ningar. Leverantören är även i övrigt skyldig att följa vad som gäller för tilläggsarbeten enligt bestämmelsen i 8 § konsumenttjänstlagen.

När Leverantören har utfört de arbeten som omfattas av Beställningen kontrollerar ni tillsammans utförandet. Ett protokoll över utförda arbeten upprättas av Leverantören och signeras av er båda. Garantisedlar och eventuella skötselanvisningar och information från tillverkare överlämnas av Leverantören.

 

5. Betalning

Såvida inte annat anges i Beställningen skall betalning för levererade varor ske tio (10) dagar efter leverans. Om Beställningen omfattar montage skall betalning ske tio (10) dagar efter utfört montage. Vid fel eller dröjsmål på Leverantörens sida får du hålla inne så mycket av betalningen som fordras för att ge dig säkerhet för eventuella krav på grund av felet eller dröjsmålet. Vid sen betalning utgår ränta enligt räntelagen (1975:635).

 

6. Leverantörens ansvar för fel; reklamation

Leverantörens garantier framgår av Beställning. I övrigt ansvarar Leverantören för fel i varor enligt bestämmelserna i konsumentköplagen (1990:932). Om Beställningen innefattar montage och det arbetet anses utgöra den övervägande delen av Leverantörens förpliktelser mot dig gäller i stället bestämmelserna i konsumenttjänstlagen (1985:716). I båda fallen måste du reklamera fel inom skälig tid från det att du upptäckt eller borde ha upptäckt felet.

 

7. Personuppgifter

De personuppgifter du lämnar Leverantören registreras av Akuta Fönsterhuset i Sverige AB, org. nr. 556937-7202,. Detta bolag är personuppgiftsansvarigt. Uppgifterna används för att Leverantören skall kunna fullgöra sina åtaganden gentemot dig, såsom att ger dig god service, att lämna dig ny information om köpta varor samt för marknadsföringsåtgärder. Även kommunikation mellan dig och Leverantören rörande reklamationer kan dokumenteras, för att du vid eventuella fel skall få den service du kan förvänta dig av Leverantören. Enligt personuppgiftslagen (1998:204) har du rätt att få den information som har registrerats om dig. Om informationen är felaktig, ofullständig eller irrelevant kan du begära att informationen skall rättas eller tas bort. Vänd dig i sådant fall till Akuta Fönsterhuset i Sverige AB, Lenngrensgatan 13, 632 27 Eskilstuna, tfn 020-10 40 20, e-post info@fonsterhusetab.